Tohoku University – Panasonic 212 words


1ASAHI
2IRO*AMI
3OOSAMA
4WATA
5^IIKUDEE
6^OQKA
7YASUMONO
8YUUBI=
9YOMICI
10MUKASI
11MONAKA
12NA=KYOKU
13NIHO=
14NUKIUCI
15NOHARA
16BA=*OO
17BIZYUCU
18BUQKYOO
19BE=TOO
20BOOSOO
21DA*EKI
22DIIZERU
23DE*UCI
24GAIKOKU
25GI=KOO
26GUUSUU
27RAKUDA
28RISOO
29RE=ZOKU
30ROODOO
31ZAIRYOO
32ZUIHICU
33ZE=TAI
34ZOOZEI
35HAKASE
36HIRA*ANA
37HUUTOO
38HE=DOO
39SAISYOKU
40SI=BASI
41SUU*AKU
42SE=SEI
43SOKUTACU
44CIRI
45CURARA
46PAATII
47POKEQTO
48TASO*ARE
49TE*AMI
50TOSIUE
51KAMIKAZE
52KIITO
53KURA*E
54KEIKAKU
55KODOMO
56MYUUZIKARU
57MYOOZI
58BYAKUYA
59BYOOKECU
60GYAKUMAWARI
61GYUUNIKU
62GYOOSEI
63RYAKUSIKI
64RYUUKOOKA
65RYOOKOO
66ZYA*UCI
67ZYUKUSUI
68ZYOSEI
69SYAME=
70SYUUKA=
71SYOTAI
72CYAIRO
73CYUUWA
74CYOOZYOO
75PYUURITA=
76KYAKUSYA
77KYUUSYO
78KYOZYUU
79MA=*A=
80SA=I=
81HIKICUKE
82YAKUHI=
83HUTACU
84ACIKOCI
85CUCUSIMI
86SIQCITAI
87KISOKUTEKI
88AKICI
89BAABEKYUU
90BIIBAA
91IAINUKI
92OTEUE
93BUAISOO
94AOAO
95ZUWAI*ANI
96UWATENA*E
97IWAI
98SIRAUO
99AWA
100IYOO
101AYAMARI
102IYAKUHI=
103PURI=
104KUROTABI
105MAKOTO
106AKEBONO
107HURUSATO
108NEISU
109DOROIKE
110ECI*O
111ESABA
112KO*ITE
113ONIISA=
114ISI*UMI
115NISEMONO
116KOMUSOO
117SESERA*I
118GECUYOOBI
119MEKURE
120TESIBORI
121TESUURYOO
122OKI*USE
123KOOSUUHYOO
124MIEKE=
125CUMEKAE
126KAMORYOO
127MANE*OTO
128HUNANORI
129KAROO
130KIMAZIME
131INAHO
132IMOHORI
133IREBA
134KOMADO
135UCIDOME
136ZIMU
137INEMURI
138HINODE
139KUNU*I
140UNERI
141MIZUZEME
142SORAMOYOO
143ORU*U
144MIZORE
145OYABU=
146WAREWARE
147EPOQKU
148ZE=PA=
149KA=CI
150KOEOKE
151SOBA
152MACIBU*YOO
153KOBU
154GOBOO
155DODAI
156SOO*EI
157TAMA*O
158TOHU
159MEHANADACI
160IDAI
161I*I
162HI*E
163IZI
164IHA=
165CUBO
166UDO=
167SU*OROKU
168YUUHODOO
169KAZA=
170HAZUMI
171RA=DA
172KA=ZI
173KA=SA
174U=SOO
175ZE=POO
176GAQSA=
177IQSI=
178OSYOO
179IRUSU
180MUNOO
181CUQPARI
182GE=KI
183SU=SI
184KIRIHUKI
185HUKUSOO
186IDEYU
187NAEDOKO
188KE=TEI
189HO=NE
190BU=KE
191KO=*E=
192HIQKOSI
193YOSINO
194HAKIDAME
195SISIMAI
196KUUSYUU
197DOKATA
198KOMORI
199ZISYUU
200CIZYOO
201NYUUZYOO
202SEKOO
203SYOOSYUU
204TOQPUU
205CYOOI=
206SYU=BU=
207DA=RYOKU
208I=KA=SYOOMEI
209ZYU=ZYO
210HO=SYUU
211KE=ZYUU
212SOO*O=

Go to top of page